JJEV R300S CE Ulular üçin hereketli skuter, PG / Dynamic Controller, Doly asma 4 tigir, motor 400W

Gysga düşündiriş:

Umumy ölçeg

1200 * 600 * 1013mm

Jemi agram

180 litr (82 Kg)

Radiusy öwürmek

1200mm

Maks.Tizlik

7.5 mil (10 km)

Maks.dyrmaşma derejesi

8 ゜

Maks.Aralyk

19 mil (30KM)

Maks.Adük

136Kg

Motor

400W / 24V

Batareýanyň kuwwaty

35AH * 2 (vrla batareýa)

Batareýanyň agramy

26Kg

Zarýad beriji

24V 5A


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

Elektrik bilen işleýän, iň ýokary tizligi 7.5 metr, hereketlendiriş aralygy 19 mil.
Kellesi we goly dynç alýan kapitan oturgyjy
Sebet aýrylýar (kuwwaty 5kg)
Tiller burçuny sazlap bolýar
Markus däl tigirler we pnewmatik tigirler (Öň tigirler 9 "we yzky tigirler 10")
Aýrylyp bilinýän batareýa korpusy / göteriji (A&B PARTS 35AH * 2PCS 12VOLT zarýad berilýän möhürlenen VRLA AGM batareýalary
Doly asma 4 tigir
Motor 400W

R300S (6)

Aýratynlyklary

Umumy ölçeg

1200 * 600 * 1013mm

Jemi agram

180 litr (82 Kg)

Radiusy öwürmek

1200mm

Maks.Tizlik

7.5 mil (10 km)

Maks.dyrmaşma derejesi

8 ゜

Maks.Aralyk

19 mil (30KM)

Maks.Adük

136Kg

Motor

400W / 24V

Batareýanyň kuwwaty

35AH * 2 (vrla batareýa)

Batareýanyň agramy

26Kg

Zarýad beriji

24V 5A

Tigiriň ululygy

Öň 9 ”gaty / pnewmatik

Yzky 10 ”gaty / pnewmatik

Ounder arassalamak

80mm

Dolandyryjy

24V 70A PG / 90A DYNAMIK

Kartonyň ululygy

1240 * 645 * 660 sm

Gaplamak mukdary

39pc / 20GP, 112pcs / 40HQ

Dolandyryş paneli

duýgur dolandyryş paneli, sary tizlik düwmesini, gyzyl şah düwmesini, ýaşyl öň yşyk düwmesini, barmak çeňňegini (Wig-Wag) we batareýa derejesiniň görkezijisini Gauge tapmak aňsat.

R300S (12)
R300S (1)

Iň ýokary tizlik düwmesi

Tizligi dolandyrmak size skuteriň iň ýokary tizligini kesgitlemäge mümkinçilik berýär.Iň ýokary tizligi ýokarlandyrmak üçin sagat ugruna öwüriň we peselmek üçin sagat tersine.Skuteriňiziň aýratynlyklary bilen öwrenişýänçäňiz elmydama haýal tizlikde başlaň.Aýlawda aşa basyş etmäň.Diňe duralga çenli öwrüliň.Söwda uçastoklary we köp pyýada ýollar ýaly pyýada meýdançalarda ulag süreniňizde, beýleki pyýadalara hemişe hormat goýuň we iň ýokary tizligi aşak süýşüriň, şonuň üçin skuter töweregiňizdäkileriň ýöreýiş tizliginde gezer.

Şah düwmesi
Gyzyl düwme skuterleriň şahyny dolandyrýar.Bu diňe başgalara haýsydyr bir görnüşdäki käýinç hökmünde däl-de, barlygyňyzy duýdurmak üçin ulanylmaly.

Öň ýagtylyk düwmesi
Greenaşyl düwme öňdäki yşyk çyrasyny işleýär.

Barmak çeňňegi (Wig-Wag)
Barmak göterijileri skuteriň ters we öňe hereketine gözegçilik edýär - işlemek üçin 'Sürüp başlamak' ser.Pressureadyňyzdan çykarmaň, has köp basyş = has tizlik.Leňňeri boşadyň we skuter elektromagnit tormoz ulanylanda awtomatiki usulda howpsuz duralga geler.Skuter özüni alyp barsa, elmydama leňri boşadyň
nädogry

Işletmek / öçürmek
Esasy wyklýuçatel tilleriň ortasynda ýerleşýär.Diňe açary salyň we güýji açmak üçin sagat ugruna öwüriň.Kuwwatyň ýakylandygyny görkezmek üçin displeý ýakylýar.Dolandyryjy skuterleriň zynjyrlaryny barlaýarka, başam barmaklaryň hereket etmeginden biraz gijä galmagy mümkin.Rugsat berilmezliginiň öňüni almak üçin açary hiç wagt wyklýuçatelde gözegçiliksiz goýmaň.Gyssagly ýagdaý bolmasa, skuteriň öňüni almak üçin tok öçürmäň.Bu ýol bilen saklansa, skuter gaty birden durar.

Batareýa derejesiniň görkezijisi
Bu ölçeg, skuter batareýalarynda galan zarýad mukdary barada gollanma berýär.Bu, skuter hereket edende iň dogry okamaga mümkinçilik berer.Skuteriňizi sürmezden ozal batareýalary doly güýçlendiriň we batareýalaryň doly guramagyna ýol bermäň, sebäbi bu batareýalara hemişelik zeper ýetirip biler.

Zarýad beriş funksiýasy we delta tutawajy, USB wilkasy we käse saklaýjy bilen sazlanyp bilinýän burç burçy

R300S (7)
R300S (3)
R300S (12)
R300S (10)

Punksiýa subutnamasy belliksiz we mugt tehniki tigirler
pnewmatik tigirler deluxe wersiýasy we dürli asma 4 tigirli bolup, dürli ýollarda gezelenç rahatlygyny ýokarlandyrýar

Tormoz goýbermek / Freewheel işleýşi

Tormoz goýberiji skuteriň sag arka tarapynda ýerleşýär.Bu leňňer, sürüjiniň mehanizmini kesmäge we skuteri 'erkin pol' re iniminde iteklemäge mümkinçilik berýär.Sürüjini kesmek üçin, aşaky suratda görkezilişi ýaly, leňňeri skuteriň öňüne basyň.Skuter indi iteklenip bilner.
Sürüji mehanizmini täzeden çekmek üçin leňňeri skuteriň arka tarapyna itekläň (skuter indi dolandyrylýar).Leňňer kesilen ýagdaýynda skuter işlemez.Skuter, adaty işe başlamazdan ozal zynjyrlary täzeden düzmek üçin açar wyklýuçatel bilen öçürilmeli we açylmaly.Tormoz açylanda 9 fleş ýalňyşlygy görkeziler.

R300S (4)

Seat Swivel & Slide head başlykly kapitan oturgyjy deluxe görnüşidir

Oturylyşygy has aňsat geçirmek üçin gulplanyp bilýän swivel bazasy bar.Leňňeri ýokary galdyryň we oturgyjy şol bir wagtda aýlaň.Leňňeriň boşadylmagy oturgyjyň gulplanmagyna mümkinçilik döreder.Oturgyç 45 dereje aralykda gulplanýar.Skuter gurmazdan ýa-da gurmazdan ozal, oturgyjyň gulplanan ýagdaýynda bolmagyny üpjün ediň.Sürüp barýarkaňyz oturgyç hemişe öňe seredip gulplanmalydyr
Oturgyç aýyrmak
Oturgyjy aýyrmak üçin oturgyjyň arka tarapyny epiň we oturgyjyň aýlawyny ýokaryk galdyranyňyzda oturgyjyny şassiden uzaklaşdyryň.
Bagaagelary ýa-da beýleki zatlary oturgyjyň arkasyna asmaň, sebäbi bu durnuklylyga täsir edip biler.
Marag sazlamalary
Oturgyjyň arka tarapynda iki el düwmesi bar, goltuklaryň giňligini sazlamak ýa-da ulag üçin aýyrmak üçin.
Ulag üçin goltuklary aýyrsaňyz, eliňiziň çişirilmezligi we ýykylmazlygy üçin el düwmeleriniň gaýtadan berkidilmegine göz ýetiriň.Geçirmek üçin goltuklara doly beden agramyny ulanmaň.Başga oturgyja geçmek üçin eliňizi ýokaryk galdyryň

R300S (1)

Batareýa gutusy zarýad beriji rozetka we tok öçüriji

Ilkinji gezek ulanmazdan ozal batareýalary doly güýçlendiriň (8-12 sagat).
R300S iki 35 amp, 12 wolt möhürlenen gurşun kislotasy batareýalaryny ulanýar.Batareýa gutusy oturgyjyň öň tarapynda ýerleşýär.
Ulanylyşyna, ýerlerine we sürüjilik şertlerine baglylykda batareýalar 30 km aralygy üpjün eder.Şeýle-de bolsa, elektrik skuter ulanylmasa-da, batareýalara wagtal-wagtal zarýad berilmegini maslahat berýäris.Bellik: Awtoulag batareýalaryny ulanmaň.Uzyn, çuň akymlary dolandyrmak üçin döredilenok, şeýle hem elektrik skuterinde ulanmak üçin howply däl.Batareýanyň peýdaly ömri köplenç alýan aladasynyň beýanydyr.
Pes temperatura, gödek ýer we ulanyjynyň agramy batareýanyň işleýşine täsir edýär.Batareýa ölçegiňiz, diňe batareýalaryňyzda galan zarýad derejesine ýol görkeziji bolup, skuter hereket edende iň gowy görkezijini berer.
hereket etmek, Syýahat etmek maksady bilen ulaglara ýerleşdirilmegi üçin aşakdaky ýaly aňsatlyk bilen bölünip bilner.

R300S (4)

Bellikler

1. Hereketli skuterleri daşaýarkaňyz ýa-da ulanmaýan wagtyňyz elektrik toguny öçüriň
2. Maşyn sürmezden ozal oturgyçlaryň belli bir ýagdaýda durýandygyna göz ýetiriň
3. Tilleriň ygtybarlydygyna göz ýetiriň
4. Syýahatyňyzdan öň batareýalaryň doly zarýad alandygyna göz ýetiriň
5. Mümkin boldugyça gödek ýa-da ýumşak ýerlerden we uzyn otlardan gaça duruň.
6. Hereketli skuterleriň howpsuz işlemegini üpjün etmek üçin tehniki gollanmany ýerine ýetiriň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler