Yichun gümrük müdiri we wekiliýetiniň Jiangte elektrik ulagyna sapary

“Yichun” gümrük gullugynyň müdiri hanym Wan Jing Meng we işleriň başlygy jenap He Sýaohua we olaryň wekiliýeti Jiangte elektrik ulag kompaniýasyna baryp gördüler.Esasan hereketli skuterleriň önümçiligini barladylar.JJEV-iň dolandyryjysy jenap Lu olary gyzgyn garşy aldy.
“Yichun” gümrük gullugynyň müdiri Wan Jing Meng we onuň wekiliýeti ilkinji gezek sergi zalyna gelip, nusgawy skuterlere tomaşa etdiler the çäkli tizlik, elektromagnit tormoz, çişirilen oturgyçlar, jel zarýadly batareýalar, aýrylýan çarçuwalar ýaly hereketli skuter aýratynlyklaryny öwreniň. we garrylar üçin içerde we daşarda syýahat ediň.Soňra konferensiýa otagynda çuňňur alyş-çalyş etdiler.Dolandyryjy jenapLu ilki bilen Hytaýda iň uly sero motor öndürijisi we litiý karbonat bilen üpjün ediji we import we eksport önümleriniň käbir ýagdaýy bolan Jiangte Group-yň esasy senagat strategiýasy bilen tanyşdyrdy, soňra hereket skuterleriniň ösüşine ünsi jemledi.Duşuşykda direktor hanymWan hereketli skuterleriň kuwwaty we sargytlary, önümçilige epidemiýa täsiri we import edilýän materiallaryň ýagdaýy, hereketli skuter pudagynyň ýagdaýy we ş.m. barada sorady, şol bir wagtyň özünde pikir alyşdyk. halkara söwda we logistika ýagdaýy.
Şondan soň direktor hanymWan we onuň wekiliýeti skuter ussahanalarynyň ýygnanýan ýerine baryp gördüler, skuterleri hut özi synagdan geçirdi, önümiň öndürijiligi, garrylar üçin ýokary hilli, rahatlyk we howpsuzlyk barada ýokary gürledi we dizaýnlar hem ekologiýa taýdan arassa. geljekde skuterleri gülläp ösmegimize garaşýar.Dolandyryjy jenap Lu öwgüleri üçin minnetdarlyk bildirdi we gümrük we ýerli hökümetiň goldawy bilen yzygiderli öňe gidişligimizi aýtdy!
Şeýle hem, gymmatlyklary döretmek we üstünlikleri paýlaşmak arkaly sazlaşykly jemgyýet gurmagy dowam etdireris!

habarlar (1)
habarlar (2)
habarlar (3)

Iş wagty: Iýul-26-2022