Epidemiýanyň öňüni almak we gözegçilik etmek her kimiň jogapkärçiligidir

"Maska geýiň we girmezden ozal syýahat koduňyzy gözden geçiriň."Aprel aýynyň säherinde şemal ýazda birneme sowuk bolýar.Bu wagt, howpsuzlyk we daşky gurşaw müdirliginiň we Howpsuzlyk bölüminiň kärdeşlerini maska ​​geýip, her gün irden sagat 7-de, Jiangte ýörite awtoulag kompaniýasynyň derwezesinde kompaniýa girýän işgärleriň temperaturasyny ölçemek üçin maska ​​geýip, temperatura ýaraglaryny alyp bilersiňiz. JIangte toparynyň baş ofisi.Işgärleri talap edilişi ýaly zawoda girmäge birnäçe gezek ýol görkezýärler.Mart aýynyň başynda COVID-19 epidemiýasy agyrlaşdy we epidemiýanyň ýaýramagynyň basyşy gaty uludy.CEOerine ýetiriji müdir jenap Liang we kömekçisi jenap Zhou öňüni almak we gözegçilik etmek meselesine uly ähmiýet berdiler we öňüni alyş we gözegçilik çärelerini wagtynda dolandyrdylar we ähli bölümler muňa oňyn jogap berdiler.“Jiangxi Jiangte” ýörite awtoulag kompaniýasynyň wise-prezidenti we baş müdiri jenap Luo epidemiýanyň öňüni almak we gözegçilik tertibini barlamak üçin birnäçe gezek ýerinde görkezme berdi.Leadersolbaşçylar esasanam Coronavirus epidemiýasynyň ýaýramagynyň öňüni almagyň we oňa gözegçilik etmegiň möhümdigini bellediler, işgärlerden maska ​​geýmegi we kompaniýa girýän her bir işgäriň temperaturasyny berk almagy talap etdiler.Her bir işgäriň ýaşyl syýahat kody we adaty beden temperaturasy bilen kompaniýa girmegi hökmanydy.şübheli näsaglaryň hemmesine girmek gadagan edildi, daşarky gizlin howpuň öňüni almaly.

Epidemiýanyň öňüni almak we gözegçilik ähli işgärleriň howpsuzlygyna we saglygyna degişlidir.Şol bir wagtyň özünde, bu her kimiň jogapkär we her kimiň gatnaşýan çäresi. "Epidemiýa garşy göreş buýruk, öňüni almak we gözegçilik etmek jogapkärçilikdir".

Epidemiýanyň öňüni almak we gözegçilik (1)

Mundan başga-da, “Jiangxi Jiangte Electric Vehicle Co., Ltd” zawoda we ussahanalara gelýän ähli boş gaplary we ýük awtoulaglaryny dezinfeksiýa etdi.

Epidemiýanyň öňüni almak we gözegçilik (2)
Epidemiýanyň öňüni almak we gözegçilik (3)
Epidemiýanyň öňüni almak we gözegçilik (4)

Jiangte toparynyň şahamçalarynyň biri bolan “Yifeng Lithium” kompaniýasynyň wekilleri, goldawy we sowgatlary bilen epidemiýanyň öňüni almak we gözegçilikde işlemekde nobatçy bolup işleýän işgärlere baryp gördüler.
Epidemiýa garşy ruh bilen, epidemiýanyň tüssesini ýok edip, epidemiýa garşy söweşde ýeňiş gazanyp biljekdigimize ynanýarys.


Iş wagty: Iýul-26-2022