Sorag-jogap

Bahalaryňyz näme?

Maddy üpjünçilige we beýleki bazar faktorlaryna baglylykda bahalarymyz üýtgäp biler.Has giňişleýin maglumat üçin kompaniýanyňyz biziň bilen habarlaşandan soň täzelenen baha sanawyny ibereris.

Iň az sargyt mukdary barmy?

Hawa, sargyt nusgalaryny tassyklandan soň iň pes sargyt 1 * 40HQ.

Degişli resminamalary berip bilersiňizmi?

Hawa, adaty iberiş resminamalary, CE şahadatnamasy we käbir zatlar üçin FDA şahadatnamasy, gelip çykyş şahadatnamasy we laýyklyk beýannamasy ýaly käbir beýleki resminamalar bar.

Haýsy töleg usullaryny kabul edýärsiňiz?

TT ýa-da LC

Önüm kepilligi näme?

Maglumat üçin ýerli dilerlerimiz ýa-da wekillerimiz bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

Önümleriň ygtybarly we ygtybarly eltilmegine kepil geçýärsiňizmi?

Hawa, himiki önümleriň howpsuz daşalmagy üçin MSDS we şahadatnama bar.

Ippingük daşama tölegleri nähili?

Adatça FOB şertlerini saýlaýarys, iberiş tölegleri müşderileriň hasabynda bolar.Içerki transport we bron tölegleri biziňki bolar.