Biz hakda

Kompaniýanyň tertibi

Jiangte Specialörite motor topary, hereketlendirijiler, litiý önümleri, magdançylyk we çuňňur gaýtadan işleýän pudaklary öz içine alýan milli ýokary tehnologiýaly kärhana.Jiangxi welaýatynyň iň gowy 100 kärhanasynyň biri, Hytaýda iň uly servo motor öndürijisi we litiý karbonaty dünýäde iň uly üpjün ediji we aksiýa kody 002176. Baş edarasy ösmek üçin “Aziýa Litium” bazasy hökmünde tanalýan ichiçun şäherinde ýerleşýär. täze energiýa.Şu wagta çenli Jiangxi, Zhejiang welaýatynda we içerde we daşary ýurtlarda 30-dan gowrak golçur we şahamçasyny ösdürdi.

jiante
hakda (1)

20 gektar meýdany we hasaba alnan maýasy 20 million CNY bolan 2012-nji ýylda döredilen “Jiangxi Jiangte Electric Vehicle Co., Ltd. (JJEV”, “Jiangte” ýörite awtoulag toparynyň doly golçur kärhanasy.Gözleg we gözleg, elektrik tigirli oturgyçlar, hereketli skuterler we beýleki saglygy goraýyş önümlerini öndürmek we satmak boýunça ýöriteleşendir.Professional we tehniki işgärler, ösen önümçilik liniýalary we synag platformalary bilen enjamlaşdyryldy.Netijeli we ekologiýa taýdan arassa önümler garrylar üçin niýetlenendir.JJEV hereketli skuterler garrylar üçin ýokary hilli, amatly we howpsuz.Çäklendirilen tizlikler, elektromagnit tormozlar, çişirilen oturgyçlar, jel zarýadly batareýalar, aýrylýan çarçuwalar içerde we daşarda garrylar üçin hereket we syýahat üpjün edýär.Dogry saýlamak üçin aýry-aýry ululykda, amatly orta ululykda we agyr ýük ölçeginde üç sany hereketli skuter öndürýäris.ISO9001: 2015, CE şahadatnamasy, FDA şahadatnamasy Europeanewropa we Amerikan bazarlaryna hyzmat etmek üçin elýeterlidir.Germaniýa, Ispaniýa, Angliýa, Belgiýa, Italiýa, Ysraýyl, Amerika, Awstraliýa, Müsür, Singapur we beýleki sebitlerdäki hyzmatdaşlar bilen ençeme ýyl bäri hyzmatdaşlyk edýäris we hereket skuterlerimizi bu bazarlardaky agentlerimiz gowy görýärler.

Kärhana ruhy

Theüreginde adalat, kärhana wepalylyk, jogapkärçiligi öz üstüne almak

Theüreginde adalat, kärhana wepalylyk, jogapkärçiligi öz üstüne almak

Ylmy we innowasiýany wagyz etmek tendensiýasynda, “The Times” bilen

Ylmy we innowasiýany wagyz etmek tendensiýasynda, Döwür bilen

Zähmetsöýer, tutanýerli, özüni dolandyrýan, ulumsy we yhlasly däl

Zähmetsöýer, tutanýerli, özüni dolandyrýan, ulumsy we yhlasly däl

Işjeň habarlaşyň we çalt herekete geçiň Optimistik we açyk pikirli, paýlaşmaga ökde

Işjeň habarlaşyň we çalt hereket ediň, Optimistik we açyk pikirli, paýlaşmaga ökde

Esasy baha

Synanyşyň

Jiangte halkynyň ýaşuly neslinden edilen işleriň taryhyny ýatda saklaň we geljekdäki ösüş gurşawynyň çylşyrymlylygyna çuňňur düşüniň.Has gowy ýaşaýyş we iş şertlerinde henizem zähmetsöýer, yhlasly we sada bolmaly we geljege ýüz tutmalydyrys

Asyllyk mirasy

Özboluşlylygyň mirasy, asyl islegiňe ýapyşmak üçin ussat ruhuň esasyny düzýär.“Jiangte Group” ilkinji hereketlendirijisinden bäri 60 ýyl bäri pudaga ünsi jemleýär.Netijelere gönükdirilen, kämillige we üznüksiz gowulaşmaga çalyşýan senetçi kär kärhananyň medeni binýady hökmünde dowam edýär

Bilelikde işlemek

Gymmatlygy döretmek we üstünlikleri paýlaşmak arkaly sazlaşykly jemgyýet döretmek üçin, müşderiler, işgärler, hyzmatdaşlar we ähli gyzyklanýan taraplar bilen bilelikde işlemeli we ýeňiş gazanmaly.